Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6968
Title: Tác động lan tỏa năng suất từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp trong nước ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Đình Long
Huỳnh, Quốc Vũ
Phạm, Thị Bích Ngọc
Keywords: Lan tỏa năng suất
Doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp trong nước
Tp. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.70-75
Abstract: Bài viết này xem xét tác động lan tỏa năng suất của doanh nghiệp FDI lên năng suất của doanh nghiệp trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh theo liên kết ngang, liên kết xuôi và liên kết ngược với dữ liệu khảo sát doanh nghiệp Việt Nam 2011 – 2015, bảng đầu vào đầu ra IO 2012 với các kỹ thuật ước lượng dữ liệu bảng. Kết quả cho thấy: FDI tạo ra tác động lan tỏa tích cực mạnh mẽ lên năng suất của doanh nghiệp trong nước thông qua liên kết ngược và xuôi, tác động tiêu cực với liên kết ngang; doanh nghiệp trong nước với nguồn lực con người cao, phát triển tài chính, có khoảng cách công nghệ thấp có được nhiều lợi ích và năng suất cao từ lan tỏa FDI.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6968
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_411.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.230.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.