Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69831
Title: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến thành phố Vị nhân sinh
Authors: Nguyễn, Đăng Sơn
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng đến thành phố Vị nhân sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 09+10 .- Tr.31-36
Abstract: Do vậy “Thành phố vị nhân sinh" là sự hài hòa giữa "thành phố có bản sắc văn hóa” với “thành phố bền vững, công bằng xã hội và sống tốt".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69831
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.