Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69831
Nhan đề: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến thành phố Vị nhân sinh
Tác giả: Nguyễn, Đăng Sơn
Từ khoá: Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng đến thành phố Vị nhân sinh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 09+10 .- Tr.31-36
Tóm tắt: Do vậy “Thành phố vị nhân sinh" là sự hài hòa giữa "thành phố có bản sắc văn hóa” với “thành phố bền vững, công bằng xã hội và sống tốt".
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69831
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.