Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69930
Title: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Kinh nghiệm quốc tế
Phát triển hạ tầng
Dữ liệu không gian địa lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 04 .- Tr.53-54
Abstract: Trong những năm qua, công nghệ thông tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ (ĐĐ&BĐ). Các tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia trên thế giới đã triển khai các chương trình nghị sự cho sự phát triển và thúc đẩy thông tin không gian địa lý để giải quyết những thách thức về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69930
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
820.25 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.