Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69950
Title: Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong bảo vệ tài nguyên nước bền vững
Authors: Bùi, Đức Hiển
Keywords: Thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan
Bảo vệ tài nguyên nước bền vững
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 05 .- Tr.33-35
Abstract: Những năm qua, tài nguyên nước (TNN) của Việt Nam phải đối diện với hai vấn đề chính là ô nhiễm môi trường (ONMT) nước và suy thoái TNN. Hai vấn đề này xảy ra ngày càng trầm trọng và chưa có xu hướng giảm, ảnh hướng rất lớn đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật cũng như quá trình phát triển bền vững đất nước. Để bảo vệ TNN bền vững, trách nhiệm này thuộc về các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các chủ nguồn thải, chủ thế khai thác, sử dụng và cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69950
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
733.15 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.