Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/699
Title: Đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại khu vực Tây Bắc
Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngân hàng thương mại
Tín dụng
Tây Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.66
Abstract: Nghiên cứu phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vùng Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tiếp cận nguồn tài chính của các DNNVV còn khá hạn chế. Trên cơ sở của các nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh dòng vốn tín dụng ngân hàng cho các DNNVV vùng Tây Bắc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/699
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_589.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.