Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70016
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Yến
Nguyễn, Văn Dũng
Đặng, Thị Nga
Lương, Văn Duy
Keywords: Huy động tiền gửi
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 06 .- Tr.32-35
Abstract: Nghiên cứu nhằm kiểm định các nhân tố tác động đến công tác huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Bằng việc sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) với phần mềm kinh tế lượng SPSS VCI Eviews, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố tác động cùng chiều tới quyết định gửi tiền của khách hàng, đó là: Ngân hàng có vốn cổ phần của Nhà nước; Phong cách làm việc của nhân viên; và Lợi ích tài chính. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt trong quyết định tiền gửi của những khách hàng có công việc khác nhau. Trên cơ sở kết quả đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi cửa khách hàng cá nhân tại các NHTM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70016
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.