Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70029
Title: Niềm tin trong quan hệ kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp niềm tin của người sản xuất đối với người thu gom rau trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Authors: Đặng, Thị Kim Hoa
Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Niềm tin
Quan hệ kinh doanh
Người sản xuất
Người thu gom
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 06 .- Tr.84-88
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin trong kinh doanh của người sản xuất đối với người thu gom rau trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối quan hệ thuận chiều của các nhân tố, như: Sự phụ thuộc và Sự hài lòng của người bán, Năng lực của người thu gom, Sự cam kết của người mua (người thu gom rau). Sự trao đổi thông tin giữa người bán và người mua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70029
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.