Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70061
Title: Sự phát triển phương châm dân tộc trong đường lối văn hóa văn nghệ của đảng
Authors: Lê, Quang Hưng
Keywords: Sự phát triển phương châm dân tộc
Trong đường lối văn hóa văn nghệ của đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.15-20
Abstract: Bài viết: Xác định ngày càng đây đủ, rõ ràng đặc điểm truyền thống văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam; nhận thức ngày càng sâu sắc về tính chất đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam; kiên quyết và kiên trì phê phán, đấu tranh loại bỏ những gì lạc hậu, học đòi, phản dân tộc, phản nhân văn và bổ sung các yếu tố mới cho văn hóa dân tộc để phù hợp với thời đại ngày nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70061
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.