Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70062
Title: Đời sống và sân khấu
Authors: Phạm, Duy Khuê
Keywords: Đời sống và sân khấu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.21-24
Abstract: Sân khấu phản ánh đời sống nhưng đời sống không hẳn là sân khấu. Người ta có thể sống "kịch đời", nghĩa là dùng thủ đoạn diễn kịch để sống trong đời sống nhưng kịch đời quyết không phải là đối tượng phản ánh của nghệ thuật sân khấu...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70062
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.