Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70069
Nhan đề: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù đỊch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học
Tác giả: Phạm, Duy Nghĩa
Từ khoá: Đấu tranh chống các quan điểm sai trái
Thù địch xuyên tạc
Phủ nhận tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.37-41
Tóm tắt: Để đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, cần nắm vững tư liệu về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động, trước tác và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách hệ thống, toàn diện để hiểu biết sâu về cuộc đời cách mạng của Người. Bên cạnh đó, cần nắm vững hệ thống văn bản, quan điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về văn hóa, văn học nghệ thuật; đồng thời, có những hiểu biết về văn hóa, văn học, sử học và tri thức về các ngành khoa học xã hội nhân văn khác. Hoạt động đấu tranh cần có sự kết hợp hài hòa giữa "chống" và "xây", giữa đấu tranh trực diện và đấu tranh gián tiếp trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Trong lĩnh vực văn học, việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ và nhân dân cũng cần tiếp tục được tiến hành với hai hình thức: nghiên cứu và quảng bá sâu rộng các tác phẩm của Hồ Chí Minh; thúc đẩy hoạt động sáng tác về Hồ Chí Minh, làm sáng rõ tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người qua tác phẩm của các văn nghệ sĩ. Bảo vệ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là bảo vệ chân lý và sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, đây là công việc vừa cấp thiết, vừa lâu dài.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70069
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.