Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70083
Title: Loại hình nhân vật Hoàng Đế nhà nho - thi sĩ trong văn học trung đại Việt Nam thế kỷ XV
Authors: Trịnh, Huỳnh An
Keywords: Loại hình nhân vật Hoàng Đế nhà nho - thi sĩ
Văn học trung đại Việt Nam thế kỷ XV
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.97-104
Abstract: Đến thế kỷ XV, Nho giáo chính thức trở thành hệ tư tưởng trong xã hội Việt Nam. Để đáp ứng một nền văn hóa chính trị mới, xã hội phải vận hành theo những quan điểm, cơ chế, đường lối mới, nhất là hoàng đế - người có sự ảnh hường, chi phối mạnh mẽ đến xã hội quân chủ chuyên chế. Sứ mệnh của văn học giai đoạn này là phải có nhiều thay đổi mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ văn hóa chính trị. Theo đó, mẫu hình về nhân vật hoàng đế đã có sự thay đổi từ hoàng đế - thiền sư - thi sĩ sang hoàng đế - nhà nho - thi sĩ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70083
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.