Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70088
Title: Vấn đề chuyển dịch tác phẩm những đêm trắng và sự kiến tạo những sinh thể văn hóa
Authors: Lê, Thị Tuân
Keywords: Vấn đề chuyển dịch tác phẩm những đêm trắng
Sự kiến tạo những sinh thể văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.119-126
Abstract: Bài viết: Những đêm trắng và cấu trúc "thức - mơ"; thành phố thức" của xã hội tiêu dùng Hàn Quốc đương đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70088
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.