Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/701
Title: Quan hệ giữa chia sẻ tri thức, quản trị tri thức và hiệu quả tổ chức trong doanh nghiệp du lịch tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Hoàng Quang Di
Nguyễn, Tấn Trung
Keywords: Chia sẻ tri thức
Doanh nghiệp du lịch
Quản trị tri thức
Hiệu quả tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.55-58
Abstract: Thông qua phỏng vấn lãnh đạo các cấp hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh và sử dụng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định mối quan hệ giữa 3 khái niệm: chia sẻ tri thức, quản trị tri thức và hiệu quả tổ chức, kết quả cho thấy các thang đo được sử dụng trong mô hình nghiên cứu đều đủ độ tin cậy. Đồng thời, kết quả kiểm định SEM cũng chứng minh được rằng, chia sẻ tri thức có tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến hiệu quả tổ chức thông qua quản trị tri thức của các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/701
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_341.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.