Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7019
Title: Đánh giá sự thay đổi hệ thống sông rạch thành phố Cần Thơ từ năm 1965 đến năm 2017
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Nguyễn, Kiều Ly
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Đánh giá sự thay đổi hệ thống sông rạch thành phố Cần Thơ từ năm 1965 đến năm 2017” được thực hiện nhằm ứng dụng cộng nghệ GIS đế đánh giá sự thay đổi mạng lưới sông rạch của thành phố Cần Thơ từ năm 1965 đến năm 2017 dựa vào thuật toán Detect Feature Change trong ArcGis từ đó thành lập bản các bản đồ để làm cơ sở quản lý tổng quát, kịp thời về hiện trạng của hệ thống sông rạch thành phố Cần Thơ năm 2017. Đồng thời đưa ra các giải pháp và phương hướng tốt nhất để bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước mặt trên sông, ngòi, kênh, gạch. Nghiên cứu này được thực hiện từ bản đồ địa hình L7014 của Mỹ năm 1965 chủ yếu số hóa để thành lập bản đồ hệ thống sông rạch của thành phố Cần Thơ năm 1965, kết hợp với bản đồ hiện trạng hệ thống sông được số hóa trên Google Earth năm 2017 từ đó thành lập bản đồ thay đổi từ năm 1965 đến năm 2017 của thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích hệ thống sông rạch TPCT năm 1965 đến năm 2017 giảm 2.708 ha. Trong đó Quận Ninh Kiều có tỷ lệ diện tích sông rạch giảm cao nhất là 63% so với diện tích sông rạch của Quận Ninh Kiều năm 1965. Năm 1965, TPCT có diện tích sông rạch 15.195 ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống sông rạch TPCT từ năm 1965 đến năm 2017 giảm 2.708 ha trong đó Quận Ninh Kiều có tỷ lệ giảm nhiều nhất so với diện tích Quận Ninh Kiều năm 1965 là 63%. Các huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai có diện tích sông rạch nhiều nhất của khu nghiên cứu. Diện tích hệ thống sông rạch TPCT năm 1965 là 15.195 ha và diện tích hệ thống sông rạch TPCT năm 2017 là 12.487 ha, Huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ có diện tích sông rạch lớn lần lượt là 2.195 ha, 2129 ha chiếm 14% so với diện tích sông rạch của TPCT. Trong năm 2017, diện tích sông rạch là 12.487 ha. Huyện Vĩnh Thạnh có diện tích sông rạch lớn nhất lần lượt là 1.762 ha chiếm 14%, so với diện tích sông rạch của TPCT. Nhìn chung, việc đánh giá thay đổi hệ thống sông rạch từ năm 1965 đến năm 2017 thông qua kết quả diện tính sông rạch bị thay đổi mang tính chính xác không cao vì có thể sai biệt với hiện trạng do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7019
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.