Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70198
Title: Quyền sở hữu và vấn đề thực hiện quyền năng của sở hữu rừng theo Luật lâm nghiệp năm 2017
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Luật lâm nghiệp
Quyền sở hữu rừng
Quyền năng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.55-63
Abstract: Quyền sở hữu và vấn đề thực hiện quyền năng của chủ sở hữu rừng theo Luật lâm nghiệp năm 2017 còn có những nội dung chưa được phân định rõ giữa sở hữu toàn dân và sở hữu của tổ chức, cá nhân; chưa xác định rành mạch về tư cách của Nhà nước trong mối quan hệ với quyền sở hữu, quyền sử dụng của chủ rừng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những hạn chế của pháp luật hiện hành, bài viết đề xuất quan điểm hoàn thiện các quy định nhằm loại trừ hoặc hạn chế những bất cập của các quy định về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng và thực hiện các quyền này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70198
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.