Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70227
Title: Kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Điều khoản mẫu
Kiểm soát
Tính công bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 06 .- Tr.31-39
Abstract: Dù các quan điểm còn khác nhau nhưng việc cần phải kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu đối với tất cả mọi loại giao dịch mà không chỉ riêng đối với các giao dịch giữa thương nhân và người tiêu dùng như cách quy định hiện tại của Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) là một bước đi đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, BLDS 2015 nói riêng, pháp luật dân sự Việt Nam nói chung cần phải xây dựng một cách cụ thể và rõ ràng cơ chế kiểm soát để bảo đảm tính công bằng của các điều khoản mẫu. Việc khắc phục các hạn chế đã được đề cập sẽ góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bên không tham gia soạn thảo điều khoản mẫu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70227
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.