Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70227
Nhan đề: Kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Từ khoá: Điều khoản mẫu
Kiểm soát
Tính công bằng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 06 .- Tr.31-39
Tóm tắt: Dù các quan điểm còn khác nhau nhưng việc cần phải kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu đối với tất cả mọi loại giao dịch mà không chỉ riêng đối với các giao dịch giữa thương nhân và người tiêu dùng như cách quy định hiện tại của Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) là một bước đi đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, BLDS 2015 nói riêng, pháp luật dân sự Việt Nam nói chung cần phải xây dựng một cách cụ thể và rõ ràng cơ chế kiểm soát để bảo đảm tính công bằng của các điều khoản mẫu. Việc khắc phục các hạn chế đã được đề cập sẽ góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bên không tham gia soạn thảo điều khoản mẫu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70227
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.