Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70252
Title: V.I.Lê-nin với công tác tổ chức xây dựng Đảng
Authors: Lê, Quang Hoan
Keywords: Công tác
Tổ chức
Xây dựng Đảng
V.I.Lê-nin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 04 .- Tr.4-7,20
Abstract: Mặc dù chưa có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng của V.I.Lê-nin về khoa học tổ chức, nhưng có thể khẳng định V.I.Lê-nin có vị trí quan trọng trong lịch sử khoa học tổ chức. Cùng với C.Mác, những tư tưởng của V.I.Lê-nin đã đặt cơ sở kho học cho các môn khoa học xã hội nói chung, khoa học tổ chức nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70252
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.