Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70274
Title: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên tại các nhà trường
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Keywords: Giáo dục lý tưởng cách mạng
Sinh viên tại các nhà trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 03 .- Tr.3-7
Abstract: Một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng những con người, đặc biệt là các thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”, có lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu dộc lập dân tộc và chú nghĩa xã hội (CNXH), có đạo đức trong sáng, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, có tư duy sáng tạo, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có kỹ năng thực hành giỏi, có sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là không ngừng giáo dục lý tưởng cách mạng cho họ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70274
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
857.9 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.