Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70364
Title: Vận dụng cơ chế đặc thù nâng cao năng lực Cạnh tranh Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Huỳnh, Thanh Điền
Keywords: Cơ chế đặc thù
Nâng cao năng lực
Cạnh tranh Doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 337+338 .- Tr.7-11
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đan xen với các cuộc chiến tranh thương mại song phương, và cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy di chuyển và kết nối nguồn lực dễ dàng. Bài toán nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp không chỉ gói ghém trong phạm vi thành phố hoặc quốc gia, mà cần tính đến nguồn lực của toàn cầu. Tận dụng cơ hội để phát triển hay bị nhấn chìm bởi thách thức là vấn đề của doanh nghiệp. Nhà nước có vai trò trong việc tạo môi trường kinh doanh, hạ tầng công nghệ thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp kết nối nguồn lực phát triển. Với cơ chế đặc thù, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện vai trò tiếp sức doanh nghiệp phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70364
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.