Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7046
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH giống thủy sản Hưng Phú chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Vũ, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác kế toán và công tác quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH giống thủy sản Hưng Phú chi nhánh Cần Thơ, qua đó tiến hành đánh giá chất lượng công tác kế toán, tình hình quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán và công tác quản lý vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty ngày càng hiệu quả hơn.
Description: 172 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7046
ISSN: B1601275
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.