Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70503
Title: Đo lường hiệu quả của sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng
Authors: Trần, Hoài Nam
Đỗ, Minh Hoàng
Keywords: Mô hình cấu trúc tuyến tính
Thuốc bảo vệ thực vật
Trồng rau
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn Hiến;Tập 06, Số 05 .- Tr.122-132
Abstract: Sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là biến số quan trọng đối với hoạt động sản xuất rau vì nó liên quan đến mức độ an toàn, sức khoẻ con người, môi trường và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương bé nhất từng phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS trên bộ dữ liệu 371 nông hộ nhằm đo lường sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc BVTV của nông hộ trồng rau tại tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự tuân thủ nguyên tắc trong sử dụng thuốc BVTV là 43,7%; và sự tuân thủ phụ thuộc vào các nhân tố như đúng liều lượng (0,301***), đúng lúc (0,173***) và đảm bảo an toàn (0,252***). Mặt khác, sự biến thiên trong hiệu quả sử dụng thuốc BVTV được giải thích bởi các nhân tố như sự tuân thủ, đảm bảo an toàn và trình độ học vấn của chủ hộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70503
ISSN: 1859-2961
Appears in Collections:Khoa học Đại học Văn Hiến

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.