Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7052
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Bá Quốc
Authors: Lê, Tín
Trương, Công Bình
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích vàđánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2015, 2016, 2017. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
Description: 132 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7052
ISSN: C1600029
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.