Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7054
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúc
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Giang, Quế Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúc, đồng thời phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính. Qua đó đề ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp .
Description: 137 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7054
ISSN: C1600027
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.