Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7054
Nhan đề: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúc
Tác giả: Nguyễn, Thị Diệu
Giang, Quế Anh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúc, đồng thời phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số tài chính. Qua đó đề ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp .
Mô tả: 137 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7054
ISSN: C1600027
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.