Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7056
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Trung Quang
Authors: Nguyễn, Thị Diệu
Võ, Thị Mai Trâm
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Trung Quang, đồng thời phân tích tình hình thu chi vốn bằng tiền và khả năng thu hồi nợ phải thu. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu và một số biện pháp khác để sử dụng dòng tiền tốt hơn và quản lý công nợ hiệu quả.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7056
ISSN: C1600044
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.