Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70621
Title: Kinh nghiệm xây dựng hệ thống Tài chính xanh tại Trung Quốc
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh nghiệm xây dựng hệ thống Tài chính xanh
Tại Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 06 .- Tr.42-51
Abstract: Bài viết này là một phần trong đề tài “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đấy kinh tế xanh tại Việt Nam ” mã số KX.01.27/16- 20 có mục tiêu là phân tích kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính xanh của Trung Quốc, qua đó rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70621
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.