Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70687
Title: Giám sát thực thi các mục tiêu chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018: thực trạng và vấn đề
Authors: Mai, Ngọc Cường
Bùi, Sỹ Lợi
Lê, Quốc Hội
Keywords: Giám sát
Chính sách
An sinh xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 267 .- Tr.2-10
Abstract: Trên cơ sở làm rõ các chỉ tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện các chỉ tiêu của chính sách an sinh xã hội, bài viết phân tích thực trạng thực hiện các mục tiêu về phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rũi ro của chính sách an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay. Bài viết chỉ ra rằng để thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, trong hoạch định chính sách, pháp luật cần chú ý đảm bảo sự cân đối giữa chỉ tiêu an sinh xã hội và các điều kiện thực hiện mục tiêu, đặc biệt là đảm bảo nguồn lực tài chính. Bên cạnh đó cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng các mục tiêu, đồng thời có cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đảm bảo an sinh đối với các địa phương, các vùng khó khăn, kinh tế - xã hội còn kém phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70687
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.