Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70689
Nhan đề: V.I.Lê Nin bổ sung, phát triển quan điểm C. Mác về chuyên chính vô sản và tự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Lê, Thị Chiên
Từ khoá: V.I.Lê Nin bổ sung
Phát triển quan điểm C. Mác về chuyên chính vô sản và tự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.12-15,25
Tóm tắt: Bài viết: V.I. Lênin bổ sung, phát triển quan điểm của C.Mác về chuyên chính vô sản; Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chuyên chính vô sản.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70689
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.