Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70691
Title: V.I.Lênin bảo vệ và phát triển học thuyết Mác về chiến tranh
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: V.I.Lênin bảo vệ và phát triển
Học thuyết Mác về chiến tranh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.16-20,51
Abstract: Bài viết: Về nguồn gốc và nguyên nhân của chiến tranh; về bản chất của chiến tranh; về mối quan hệ giữa chiến tranh và chính trị; về tính chất xã hội của chiến tranh và thái độ của người mácxít đối với chiến tranh; về nhóm quy luật của chiến tranh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70691
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.