Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70699
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới
Authors: Võ, Văn Lợi
Keywords: Đảng cộng sản Việt Nam
Phát triển kinh tế
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 02 .- Tr.52-56
Abstract: Bài viết: Một là, chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hai là, nhận thức và tư duy về mô hình tăng trưởng ngày càng phù hợp với thực tiễn và xu thế của thời đại; Ba là, từ chỗ chưa được thừa nhận, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế quốc dân; Bốn là, từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc, bị bao vây, cô lập, cấm vận, Việt Nam đã tiến hành mở cửa, tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70699
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.