Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7072
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp in bao bì Hoàng Lộc
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Châu, Ngọc Bảo Châu
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp in bao bì Hoàng Lộc nhằm đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Mô tả: 79 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7072
ISSN: C1600158
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.