Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7072
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp in bao bì Hoàng Lộc
Authors: Nguyễn, Thúy An
Châu, Ngọc Bảo Châu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp in bao bì Hoàng Lộc nhằm đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7072
ISSN: C1600158
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.