Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7075
Title: Điều chỉnh về thể chế, pháp luật của Lào trong quá trình tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Authors: Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Hà Phương
Keywords: ASEAN
Lào
Điều chỉnh
Pháp luật
Thể chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.12-19
Abstract: Để thực hiện được các cam kết trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Các bộ, ban, ngành Lào đang nỗ lực chuẩn bị về mọi mặt. Lào đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Thu hẹp khoảng cách và phát triển theo hướng hội nhập ASEAN”. Câu hỏi đặt ra là Lào đã có những điều chỉnh nào về thể chế và pháp luật trong quá trình tham gia AEC? Thông qua phương pháp so sánh lịch sử và nghiên cứu tài liệu, bài báo sẽ làm rõ những thay đổi trong chính sách thương mại, đầu tư và lao động của Lào từ năm 2003 đến nay, khi ASEAN thông qua Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II, chính thức hóa việc thực hiện ý tưởng về 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7075
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_522.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.