Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70769
Title: Chính sách pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Cách mạng công nghiệp
Chính sách pháp luật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn;Số 40 .- Tr.87-94
Abstract: Cách mạng công nghiệp đem lại những biến đổi to lớn đối với loài người. Trên cơ sở phân tích những hệ quả do cuộc các cách mạng công nghiệp mang lại, bài viết đưa ra những gợi mở về mặt chính sách pháp luật trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70769
ISSN: 2525-2666
Appears in Collections:Pháp luật và thực tiễn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.