Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70805
Title: Sử dụng bẫy chụp ảnh đánh giá hiện trạng và sinh cảnh sống của gà lôi hông tía (Lophura diardi) ở vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trần Vỹ
Tô Quang
Hồ, Đắc Long
Hoàng, Văn Hải
Huỳnh, Hữu Phương
Nguyễn, Long Điền
Nguyễn, Minh Tần
Keywords: Bảo tồn loài
Bẫy chụp ảnh
Gà lôi hông tía
Lophura diardi
Lò Gò-Xa Mát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 42, Số 01 .- Tr.51-60
Abstract: Gà lôi hông tía, Lophura diardi, thuộc Bộ gà (Galliformes) đang bị đe dọa do mất nơi sinh sống và săn bắt. Đây là những thách thức lớn đối với bảo tồn loài. Nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho bảo tồn loài gà lôi hông tía, chúng tôi đã sử dụng bẫy chụp ảnh để nghiên cứu tại Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát từ năm 2017 đến năm 2018. Mô hình xác suất hiện diện loài và hàm hồi quy phân phối Poisson được sử dụng để đánh giá sự có mặt và xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của loài trong khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất hiện diện của loài cao ở mức 0,84 (0,69–0,92) và xác suất bắt gặp loài tương đối thấp ở mức 0,19 (0,16–0,23). Những mô hình chỉ ra độ phong phú của loài cao trong sinh cảnh rừng có độ che phủ cao (β = 0,41), nhưng thấp ở những khu vực xa trạm bảo vệ rừng (β = - 0,25) và ở những nơi có tần suất hoạt động của con người cao (β = -0,22). Đây là dữ liệu định lượng đầu tiên về hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hiện diện của L. diardi ở Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát làm cơ sở khoa học giúp chương trình giám sát và bảo tồn loài Gà lôi hông tía, L. diardi, ở đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70805
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
708.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.