Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70826
Title: Hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực cạnh tranh với hội nhập quốc tế của Việt Nam
Authors: Đào, Thu Hà
Keywords: Hỗ trợ đầu tư
Hội nhập kinh tế
Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạo Chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 01 .- Tr.34-42
Abstract: Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta hiện nay, cần phải thực hiện nhiều chính sách kinh tế với lộ trình ưu tiên khác nhau. Trong đó, những quy định của pháp luật về hỗ trợ đầu tư đóng vai trò là một trong những chính sách tạo cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài viết phân tích thực trạng hỗ trợ đâu tư hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhăm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70826
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.