Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70912
Title: Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC
Authors: Nguyễn, Huy Chương
Bùi, Tiên Phong
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin – thư viện
Trắc lượng thư mục
Trích dẫn khoa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin tư liệu;Số 02 .- Tr.11-16
Abstract: Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này. Hy vọng trong thời gian tới, VNU-LIC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trắc lượng thư mục để tăng cường tiện ích cho người dùng tin và góp phần nâng cao thứ hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70912
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.