Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7100
Title: Áp dụng phương pháp Dupont và cách tiếp cận ma trận trong phân tích hiệu quả tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Lê, Long Hậu
Tăng, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam. Phân tích hiệu quả tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam bằng phương pháp Dupont và cách tiếp cận ma trận. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam.
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7100
ISSN: B1502118
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.147.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.