Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7102
Title: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus)
Authors: Trần, Minh Phú
Dương, Thị Thúy Hằng
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết tần dày lá (Plectranthus amboinicus), từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng cao chiết tần dày lá trong bảo quản sản phẩm thủy sản. Đề tài được thực hiện thông qua 2 thí nghiệm: (1) khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết thu được từ dung môi chiết là nước nóng và ethanol 96% thông qua khả năng khử gốc tự do DPPH và tổng hàm lượng phenolic có trong dịch chiết, (2) khảo sát khả năng chống oxy hóa của dịch chiết tần dày lá khi bổ sung vào dầu cá hồi và dầu cá biển ở 60℃ thông qua chỉ số PV và TBARs. Kết quả cho thấy cao chiết thu được từ dung môi nước nóng có hoạt tính khử gốc tự do DPPH (IC50= 1,34 mg/mL) cao hơn so với cao chiết bằng ethanol 96% (IC50= 2,43 mg/mL). Tổng hàm lượng phenolic của cao chiết bằng ethanol không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với hàm lượng phenolic bằng nước nóng (p>0,05). Cao chiết thu được từ dung môi nước nóng sử dụng bảo quản dầu cá hồi và dầu cá biển thông qua sự khác biệt về giá trị PV và TBARs trong mẫu dầu trong quá trình bảo quản.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7102
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
784.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.