Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7102
Nhan đề: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus)
Tác giả: Trần, Minh Phú
Dương, Thị Thúy Hằng
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết tần dày lá (Plectranthus amboinicus), từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng cao chiết tần dày lá trong bảo quản sản phẩm thủy sản. Đề tài được thực hiện thông qua 2 thí nghiệm: (1) khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết thu được từ dung môi chiết là nước nóng và ethanol 96% thông qua khả năng khử gốc tự do DPPH và tổng hàm lượng phenolic có trong dịch chiết, (2) khảo sát khả năng chống oxy hóa của dịch chiết tần dày lá khi bổ sung vào dầu cá hồi và dầu cá biển ở 60℃ thông qua chỉ số PV và TBARs. Kết quả cho thấy cao chiết thu được từ dung môi nước nóng có hoạt tính khử gốc tự do DPPH (IC50= 1,34 mg/mL) cao hơn so với cao chiết bằng ethanol 96% (IC50= 2,43 mg/mL). Tổng hàm lượng phenolic của cao chiết bằng ethanol không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với hàm lượng phenolic bằng nước nóng (p>0,05). Cao chiết thu được từ dung môi nước nóng sử dụng bảo quản dầu cá hồi và dầu cá biển thông qua sự khác biệt về giá trị PV và TBARs trong mẫu dầu trong quá trình bảo quản.
Mô tả: 12tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7102
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
784.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.