Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/711
Title: Tiểu thuyết Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng và Anh Bộ đội Cụ Hồ
Authors: Nguyễn, Thanh Tú
Keywords: Anh bộ đội Cụ Hồ
Tiểu thuyết Việt Nam
Chiến tranh
Cách mạng
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.56-63
Abstract: Trong tiến trình vận động của Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay, sự phát triển của tiểu thuyết - với tư cách một thể loại chủ lực - gắn liền với những biến động lịch sử của dân tộc và thời đại. Tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng và anh Bộ đội Cụ Hồ (gọi tắt là tiểu thuyết sử thi) đã nhịp cùng bước đi của lịch sử, với những sự kiện lịch sử đuổi giặc, bảo vệ đất nước của dân tộc anh hùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/711
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_531.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.