Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71137
Title: Tính xác thực và diễn giải di sản – một cách tiếp cận trong việc phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa
Authors: Phạm, Lan Hương
Nguyễn, Thái Hòa
Keywords: Di sản
Di tích
Văn hóa
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực;Số 02 .- Tr.5-10
Abstract: Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, công tác phát huy giá trị các di sản nói chung, di tích lịch sử văn hóa nói riêng, càng được chú trọng, đẩy mạnh. Trong quá trình quy hoạch, phát huy giá trị di sản, không thể không nhìn nhận về các giá trị của di sản đó. Nội dung bài viết giới thiệu luận điểm của Peter Howard về các giá trị và hai vấn đề của di sản – như một tham khảo trong việc quy hoạch và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71137
ISSN: 2354-0907
Appears in Collections:Văn hóa & nguồn lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.132.226


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.