Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71221
Nhan đề: Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về môi trường học tập môn giáo dục quốc phòng – an ninh của sinh viên tại cơ sở 1 trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê, Thị Hương
Từ khoá: Môi trường học tập
Hài lòng
Trường Đại học
An ninh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;Số 43B - Tr.66-77
Tóm tắt: Đề tài xem xét thực trạng sự hài lòng về môi trƣờng học tập môn giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên tại cơ sở 1 trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí minh. Đề tài thực hiện trên 291 sinh viên. Kết quả cho thấy 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng: Nơi học tập; cơ sở vật chất; chất lượng giảng viên; chương trình đào tạo; quản lí và đánh giá kết quả học tập của giảng viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71221
ISSN: 2525-2267
Bộ sưu tập: Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.