Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7125
Title: Tác động của trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Lê, Phước Hương
Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội và tình hình tài chính tại các Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam. Kiểm định mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam. Đề xuất kiến nghị thúc đẩy các ngân hàng thực hiện trách nhiệm xã hội hiệu quả.
Description: 108 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7125
ISSN: B1501954
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.