Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7126
Title: Sự tham gia của Lào vào sáng kiến liên kết ASEAN về thu hẹp khoảng cách phát triển trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN
Authors: Xaysetha, Keophalyvanh
Keywords: ASEAN
Lào
Liên kết
Thu hẹp khoảng cách phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.66-72
Abstract: Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) là một sáng kiến hợp tác khu vực tập trung tăng cường phát triển kinh tế xã hội thông qua các chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng, giảm nghèo và khắc phục sự chênh lệch trong phát triển, đặc biệt là giữa nhóm các nước ASEAN kém phát triển hơn. Mục đích này rất phù hợp với các mục tiêu của Lào để rút ngắn khoảng cách phát triển các nước khác trong khu vực ASEAN. Chính vì vậy, sáng kiến IAI được Lào đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN. Bài báo này sẽ tập trung phân tích quan điểm và sự tham gia của Lào vào quá trình triển khai sáng kiến IAI trong Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7126
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_446.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.