Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7130
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Quang
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Lý, Thị Ngọc Tuyền
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Quang. Từ đó tiến hành đánh giá hiệu quả công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của Công ty.
Description: 100 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7130
ISSN: B1501994
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.