Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71304
Title: 90 năm đường lối phát triển văn hóa của Đảng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối phát triển văn hóa
Văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực;Số 04 .- Tr.68-72
Abstract: Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, bên cạnh những chủ trương, đường lối xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Đảng ta luôn coi trọng đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam vừa mang đậm tính dân tộc, vừa hiện đại để đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của toàn thể nhân dân. Tùy vào từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng ta đã đề ra những chủ trương, đường lối về xây dựng và phát triển nền văn hóa khác nhau cho phù hợp. Bài viết sơ lược về đường lối phát triển văn hóa của Đảng từ ngày thành lập đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71304
ISSN: 2354-0907
Appears in Collections:Văn hóa & nguồn lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.