Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7136
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hồng Thoa
Lê, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán TSCĐ và chi phí khấu hao của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang áp dụng thực tế tại Công ty khách hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình kiểm toán TSCĐ và chi phí khấu hao của AFC Cần Thơ.
Description: 162 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7136
ISSN: B1506860
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.